MÉDIÁ STALO SA

Rozhovor s Ing. Emilom Blichom o súkromnej strednej športovej škole, ale i futbalových oslavách

Foto: Viktor Zamborský | Text pod foto: Prezident Športového klubu Slovana Solivar Ing. Emil Blicha (na snímke vpravo), zriaďovateľ súkromnej strednej školy rodinného typu Elba v Prešove – je aktívny aj na úseku futbalových činností. Nie náhodou mu preto  člen výboru Oblastného futbalového zväzu v Prešove Rudolf Hudák odovzdal bronzovú medailu ObFZ Prešov za dlhoročnú obetavú činnosť vo futbalovom hnutí.

Ing. Emil Blicha prevzal aj pamätnú plaketu ObFZ Prešov, ktorá bola venovaná ŠK Slovan Solivar pri príležitosti deväťdesiateho výročia vzniku. Prezident ŠK Solivar, Ing. Emil Blicha, odovzdal pamätné a ďakovné listy všetkým tým, ktorí dlhoročne futbal v olivare hrávali, alebo sa pričinili o reštart futbalu v Solivare, rovnako tým, ktorí sa podieľajú sa aj v súčasnosti na jeho rozvoji. Medzi odmenenými nechýbal ani autor tohto rozhovoru, stále aktívny publicista, Jozef Mazár, okrem iného historik bývalej armádnej Dukly Banská Bystrica telom i dušou. 

Načo tajiť. Tak náš internetový magazín Priatelia Dukly, ale i Duklasport.sk dlhodobejšie spolupracujú mediálne so Súkromnými školami – rodinného typu Elba v Prešove, ktorej zriaďovateľom je Ing. Emil Blicha. Aj nedávno sme prijali ponuku na podujatie, ktoré má čo povedať napríklad aj futbalovej akadémii Dukla Banská Bystrica. Prečo? Pouvažujte...

Možno na to prídete veľmi rýchlo, ak sa rozhodnete prečítať náš rozhovor práve s Ing. Emilom Blichom, ktorý nás pre obšírny rozhovor motivoval po našej prvej zvedavej otázke: „Čo ponúka vaša stredná športová škola žiakom, rodičom, verejnosti?“

Tým, že je naša škola širokospektrálna, ako aj vzdelávacie inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ELBA, ktoré zahŕňajú až 13  vlastných školských subjektov a sú  založené na báze rodinnej výchovy typu ELBA,  majú širokú a rôznorodú ponuku. Počínajúc 3  materskými školami až po Strednú športovú školu. Všetky naše subjekty  majú výchovno – vzdelávací charakter a všetky ctia praktický  pohyb. Dokonca filozofiu pohybu v prepojení stále na vzdelávanie. Táto oblasť tam patrí. Mám tým na mysli našu strednú športovú školu, kde aj prvky psychologické, etické a ďalšie, sa prelínajú celým našim výchovno – vzdelávacím procesom a kde sú k tomu u nás právom pridružené.

Zase trochu odbočím, okrem spomínaných 4-ch škôl, máme aj 3 základné školy, a to jednu európsku v Spojenej škole European Education School v Prešove a jednu medzinárodnú v systéme International schol v Košiciach, ako aj vlastnú Súkromnú základnú umeleckú školu.

Jablko ďaleko od stromu nepadá. Vnučka zriaďovateľa súkromnej strednej škly Elba, kde má svoje opodstatnenie aj Súkromná stredná športová škola Elba, dnes 17 ročná Tatiana Blichová je nie len úspešnou študentkou tejto školy, ale aj veľkým talentom v reprezentačných dresoch mládežníckych družstiev dievčat v ľadovom hokeji. Zaujímavý portrét o nej priniesol internetový portál Slovenského zväzu ľadového hokeja, odkiaľ je tento záber, ba aj printové médium, novinový štvrťročník Slovenskí velikáni.

Súkromná stredná športová  škola ELBA má dva odbory, a to športové gymnázium a športový manažment, a tak niet divu, že prelínaním sa metódami i obsahom výučby jedna škola dobrým obsahom výučby žičí a dopĺňa druhú. Je to výberová škola, lebo žiakov si v rámci prijímacích pohovorov vyberáme zo základných škôl takmer z celého Slovenska. Tým, že každý žiak je prijatý na základe talentových skúšok v rámci prijímacieho konania, tak dá sa povedať, že všetci sú nejakým spôsobom a úrovňou talentovaní. Pokiaľ sme mali, pred prijatím nového zákona, ktorým sa zmenili osemročné športové gymnázia na štvorročné stredné športové školy, žiakov od piateho ročníka ZŠ, tak bola podstatne lepšia kontinuita vzdelávania športu – chtivých žiakov a ich rodičov. Lenže v tom čase zapracovali egoistické záujmy riaditeľov ZŠ, ktorí tvrdili, že vraj im kradneme žiakov a oni prichádzajú o časť dotácii na žiakov.  Aká to je krádež, keď umožnite 2–3 talentovaným žiakom prestup na športové gymnázium z počtu cca 400 v rámci jednej ZŠ ?  Kontinuita a naviazanosť športového rastu bola pre nich zrejme ukradnutá..  Nie, my im ponúkame v širšom kontexte to, čo im asi inde neponúkajú, a to hlavne vysoko fundovaných pedagógov a trénerov, ako aj veľmi dobré materiálno-technické vybavenia.  Ak sa žiak, ba hlavne rodič, ale i študent prejde po našom školskom objekte a vidí napr. výtvarné práce z telesnej výchovy, športových činností, alebo z významných osobností , presvedčí sa akú spoluprácu mnohé deti dokážu brúsiť, cibriť svoj talent. Komunikujeme a vážime si učiteľov telesnej výchovy z iných škôl, vážime si spoluprácu s tými, ktorí pochopili náš zámer, dávať deťom široký priestor pre ich neskoršie uplatnenie v živote.

Vrátim sa trochu k výberu do našej Súkromnej strednej športovej školy. Samozrejme, že pri výbere dbáme na stupeň pohybovej kultúry, na vedomosti, na stupeň komunikácie, ale rešpektujeme detské srdiečko, ktoré ak túži žiť pri športe a nie je až tak pohybovo nadané, ponúkame mu študovať napríklad športový manažment. Naše sito pri výbere študentov preosieva ich  vedomosti, zručnosti a už aj športové návyky, aby vstup na stredoškolskú úroveň bol čo najmenej bolestivý. Skrátka, aby adaptačný proces pri prechode zo ZŠ na SŠ bol kontinuálny a bolo možno bez veľkých výkyvov ich zdokonaľovať v tej oblasti športu, pre ktorú majú najlepšie predpoklady súťažného rastu. Pre žiakov, ktorí okrem športových schopnosti alebo nadania inklinujú k technickým, resp. ekonomickým vedám, máme lukratívne odborné študijné alebo učebné odbory v rámci strednej  odbornej školy.

Kedy presne začalo činnosť vaše, nedávno ešte Súkromné športové  gymnázium Elba, dnes zo zákona Stredná športová škola Elba a koľko má dnes žiakov?

Písal sa rok 2004, to naša Súkromná SOŠ rodinného typu Elba pôsobila ešte na Volgogradskej ulici, keď som požiadal MŠ o zriadenie, vtedy vyššie spomínané športové gymnázium. Okrem iného vtedy som dostal odpoveď, aj od hygienikov, z RÚVZ, že podmienkou k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení je mať pre študentov telocvičňu. Postavil som ju na zelenej lúke za pol roka a asi pravdepodobne ako prvý, za vlastné peniaze tak v Prešovskom ako i Košickom samosprávnom kraji, ak vôbec nie prvý v tomto smere na Slovensku. Postavil som ju za pomoci odborníkov, ale aj svojpomocne tu, v Prešove na Smetanovej 2, kde teraz škola sídli, kde má svoj domov. O rozmeroch 30 x 13 metrov.

A čo pedagogicko – trénerské kádre pre oblasť športu?

Za všetko hovoria výsledky. Kým sme boli Súkromným osemročným športovým gymnáziom, teda v prvých rokoch jeho existencie, mali sme v 8 ročníkoch 8 tried. Potom došlo k prerodu, vznikla už spomenutá súkromná stredná športová škola, v ktorej máme v každom zo štyroch ročníkov po 2-3 triedy. Ľahká matematika, okolo 200 žiakov. A vo všetkých školách a ŠZ zriaďovateľa ELBA, ako aj Európskej vzdelávacej agentúry ELBA   dnes navštevuje vyše 2450 žiakov a študentov….

Preruším vás, prepáčte. A čo výsledky?

Radi dlhodobo a úspešne vzdelávame a vychovávame mladých talentovaných športovcov. Dosahujeme pritom krásne úspechy nielen na republikovej, ale aj na európskej a svetovej úrovni. Už v rokoch 2011 a 2014 sme sa stali najúspešnejšou strednou školou v Prešovskom kraji, aby sme tie výsledky aj v nedávno skončených rokoch zopakovali.  Napriek tomu, že sme pomerne mladá škola, naši žiaci a absolventi sa už športovo presadili na rôznych súťažiach. Dnes sú medzi nimi juniorskí majstri Slovenska, Európy a sveta vo viacerých športoch (tenis, bežecké lyžovanie, biatlon, kickbox, armwrestling, naturálna kulturistika), rýchlokorčuliari, ktorí získavajú pravidelne popredné umiestnenia v európskych súťažiach, volejbalové družstvo žien Školského športového klubu ELBA, ktoré úspešne účinkuje v prvej volejbalovej lige. Mali sme a aj dnes máme reprezentantov a reprezentantky aj v najpopulárnejších športoch Slovenskej republiky a to tak vo futbale ako aj v hokeji.

Nezastierame, teší nás, že viacerí absolventi našej školy nachádzajú aktívne uplatnenie v športovom živote (pôsobili a pôsobia napríklad ako hokejisti vo Švajčiarsku, ba aj v Kanade, reprezentační futbalisti v 1. FC Tatran Prešov. Nedávno naša študentka reprezentovala Slovenskú republiku aj na MS v ľadovom hokeji v Číne.

Pedagogický kolektív školy má vysokú métu – aby bola naša Súkromná stredná športová škola ELBA dlhodobo najlepšou voľbou v kraji a jeho absolventi našli v živote perspektívne uplatnenie. Pracujeme na tom od roku 2006 a podľa výsledkov úspešne. Vieme, že nie všetci absolventi sa chcú alebo budú venovať celý život športu. Pripravujeme ich aj v rámci iných vedomostných disciplín . Tí najkvalitnejší, a to sme hrdí na to, sú viacerí, ktorí pokračujú v štúdiu na domácich i zahraničných vysokých školách, kde oceňujú ich znalosti nielen z prírodovednej oblasti.

Dbáme na udržiavanie vysokého štandardu, preto nemôžeme prijať ani všetkých záujemcov o štúdium u nás. Nejde nám o počet absolventov, ale predovšetkým o serióznu kvalitu práce a dlhodobé výsledky, čo dokazuje i udelený Národný certifikát kvality (udeľovaný školám, ktoré realizujú výnimočné projekty v rámci medzinárodného programu partnerstvo škôl eTwinning). Preferujeme projektové a zážitkové vyučovanie, odovzdávame žiakom tradičné a trvalé hodnoty overené časom. Naostatok, nezabúdame ani na tých, ktorí svojím životom prispeli a prispievajú k rozvoju ľudských kvalít v regióne

Nedávno ste tu mali 90. výročie osláv založenia futbalu v Prešove – Solivare, kde ste zásluhou občianskeho združenia ŠK Slovan Solivar pokračovateľmi hlavne futbalových tradícií. Dokonca tu máte Futbalovú akadémiu Slovan ELBA Solivar, ktorá je súčasťou vašich  Súkromných škôl rodinného typu, kde úzko spolupracuje aj s ŠK Slovanom Solivar i inými klubmi. Je to pravda?

Samozrejme. Mali sme tu krásne celodenné oslavy počas tohtoročného 14. októbra. Objavili sa na nich vzácne futbalové osobnosti, spomínali a skloňovali sa tu mená hráčov, reprezentantov, dokonca aj bývalého futbalového Československa, skloňovali sa futbalisti, ktorí napríklad obliekali dres prvoligového Tatrana Prešov či niekdajšej armádnej Dukly Banská Bystrica i ďalších futbalových klubov. Aj tu sa rodili a rodia stále naši športoví, nie len futbaloví velikáni. Vy tvrdíte, že pre ŠK Slovan Solivar nemáte žurnalistickú „hraciu plochu“. Na spomínané oslavy okrem  vás, v športovom živote Slovenska známeho fotografa Viktora Zamborského či regionálne v Prešove známeho Jána Jacoša ostatní novinári o také podujatie záujem neprejavili. Verím, čo nevidieť, že aj tu začnú v blízkej dobe žurnalistické ľady praskať. Niečo som naznačil už vetou, kde skloňujeme filozofiu športu, športové štúdie na našej súkromnej strednej škole a možno nič neprezradím ak potvrdím tézu, dobre by bolo, ak by v stredoškolskom aj športovom priestore v oblasti športovej žurnalistiky začali u nás ľady aspoň praskať ak sú zatiaľ zamrznuté! Stredoškolskému, ba školskému športu sa slovenská žurnalistika venuje ,totiž, minimálne. Dokonca ani výsledkovo nie tak ako sme na to boli zvyknutí my, za našich študentských rokov. A boli to tiež krásne, zaujímavé stredoškolské časy…